Privacy statement.

Kanaljerood verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Dat doen wij in dit privacy statement, in de vorm van vragen en antwoorden over de verwerking van persoonsgegevens door Kanaljerood.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens of een combinatie van gegevens die naar u herleid kunnen worden, bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s waarop u duidelijk als individu in beeld bent, worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Kanaljerood persoonsgegevens?

Kanaljerood verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en dirigent van Kanaljerood;
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Kanaljerood of ooit een lidmaatschap hebben gehad;
  • Mensen waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad zoals mede gast-uitvoerenden, contactpersonen, locaties van repetities of optredens, vrijwilligers e.d.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Kanaljerood?

Het Bestuur van Kanaljerood is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Kanaljerood persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van Kanaljerood of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze registreren. Als u eenmaal geregistreerd bent bij Kanaljerood, willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens en e-mailadres bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde koorzaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bankgegevens gebruiken we voor de inning van contributie bij de leden en voor betaling van kosten voor bijvoorbeeld de leden, dirigent, mede gast-uitvoerenden, partituren, huur repetitieruimte, project financiën, subsidieverstrekkers, en het in stand houden van de website.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van en/of door Kanaljerood. Foto’s en video’s mogen alleen gebruikt worden voor promotiedoeleinden.

Nieuwe leden geven bij aanvang van het lidmaatschap toestemming voor publicatie van hun portret op de ledenpagina van de website en voor publicitaire doeleinden.

Daarnaast is het voor het Bestuur mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie, concert of jubileum. Oud-leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de door hen verstrekte persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard?

  • Van de leden, de dirigent en mede uitvoerenden worden de volgende gegevens bewaard: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer(s), IBAN en naam rekeninghouder(s).
  • Van oud-leden worden bewaard: NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s), data begin en einde lidmaatschap.
  • Van overige relaties worden de volgende gegevens bewaard: NAW-gegevens, e-mailadres en indien van toepassing IBAN en naam rekeninghouder.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze website (inlog) voor de ledenpagina. Onze website voldoet aan adequate beveiligingsvereisten.

Uitsluitend het Bestuur heeft direct toegang tot alle persoonsgegevens. Adressen en telefoonnummer van leden en dirigent worden jaarlijks herzien en verstrekt aan leden en dirigent. Tenzij iemand aangeeft dat deze gegevens geheim zijn.

Persoonsgegevens van overige relaties en oud-leden zijn alleen inzichtelijk voor het Bestuur en door het Bestuur ingestelde welomschreven doelen, zoals p.r. voor nieuwe voorstellingen of reünie-activiteiten.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Bepaalde gegevens van de leden, dirigent en pianist zijn toegankelijk via de ledenpagina op de website (zie boven). Overige gegevens kunnen uitgewisseld worden binnen Kanaljerood als daar expliciet toestemming voor is gegeven. Bijv. mededeling over ziekte van een lid of een verhuisbericht van een oud-lid of relatie dat gedeeld mag worden met leden.

Kanaljerood kan en mag geen persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen zonder expliciete toestemming van de betreffende persoon.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging en het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Gegevens gerelateerd aan lidmaatschap worden na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het met deze informatie voor Kanaljerood mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie of concert. Oud-leden kunnen op het moment van uitschrijving bij het Bestuur aangeven om hun persoonsgegeven uit het bestand te verwijderen.

Voor het bewaren van de verwerkte gegevens gelden de toepasselijke wettelijk voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens en welke rechten heeft u?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Kanaljerood gebonden aan de daarvoor geldende wet en regelgeving. De wet geeft u bepaalde rechten jegens ons, zoals recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Kanaljerood kunt u contact opnemen met het Bestuur via info@kanaljerood.nl .